Ochrana osobních údajů
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2018.
INFORMACE O NÁS A KONTATNÍ ÚDAJE:
1. Dejvická spol. s. r. o., Fragnerova 44, Praha 6, 160 00, IČ: 27652301, DIČ: CZ27652301 Email: info@vyrobapro.cz
PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE:
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění závazků jsou některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, fakturaci, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely, případně pro vymáhání pohledávek či hodnocení platební morálky.
JAKÉ ÚDAJE A ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME:
 •   Pro účely uzavření a následné plnění příslušné smlouvy, včetně vyřizování Vašich případných nároků z vadného plnění, zpracováváme:
 •   jméno a příjmení
 •   IČ, DIČ, adresa sídla / místa podnikání, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová
  adresa
  Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je především plnění příslušné smlouvy a současně také plnění našich zákonných povinností dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s vedením účetnictví.
  Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem je nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy a nevyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nám nebudou osobní údaje poskytnuty, nemůžeme smlouvu uzavřít a řádně plnit.
 •   Pro účely uplatnění nároků vzniklých nám v souvislosti s nebo vyplývajících z uzavřené příslušné smlouvy zpracováváme:
 •   jméno a příjmení
 •   IČ, DIČ, adresa sídla / místa podnikání, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je náš oprávněný zájem. K poskytnutí osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.

 •   Pro účely přímého marketingu (tj. zasílání nabídky související se službou nebo zbožím, které Vám bylo poskytnuto v rámci plnění příslušné smlouvy) zpracováváme:

 •   jméno a příjmení

 •   telefonní číslo, e-mailová adresa

  Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je náš oprávněný zájem. K poskytnutí osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, ale Vy naopak můžete s tímto zpracováváním vyjádřit nesouhlas.

 •   Pro účely zasílání ostatních obchodních a marketingových sdělení zpracováváme:

 •   jméno a příjmení

 •   telefonní číslo, e-mailová adresa

  Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je souhlas zákazníka či kontaktní osoby zákazníka. Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat.

  Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

  JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME:

  Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně ještě po dobu 4 let od jeho ukončení, případně po dobu nezbytnou k řádnému uplatnění našich právních nároků vyplývajících z příslušné smlouvy.

  Pro účely přímého marketingu osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně ještě po dobu 2 let od jeho ukončení.

  Pro účely zasílání ostatních obchodních a marketingových sdělení osobní údaje uchováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu.

  Požádáte-li o výmaz svých osobních údajů, provedeme výmaz nebo anonymizaci Vašich osobních údajů do 1 měsíce od doručení takové žádosti; to však neplatí, pokud si Vaše údaje můžeme ponechat na základě našich oprávněných zájmů (zejména pro účely vymáhání práv z příslušné smlouvy) anebo na jiném právním základě a pro jiný účel dle platných právních předpisů.

  KOMU VAŠE ÚDAJE PŘEDÁVÁME:

  Aktuální seznam třetích osob, kterým můžeme Vaše osobní údaje předat, Vám poskytneme na Vaši žádost zaslanou na naši níže uvedenou kontaktní e-mailovou adresu.

  Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

Jak zajišťujeme bezpečnost při zpracování údajů:

Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů.
JAKÉ MÁTE VŮČI NÁM PRÁVA:
 •   právo požadovat přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování,
 •   právo na opravu nebo výmaz osobních údajů,
 •   právo na omezení zpracování údajů,
 •   právo na přenositelnost údajů,
 •   právo vznést námitk u proti zpracování údajů
 •   právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu (Úřadu pro
  ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).
  Se svými případnými dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na kontaktní e-mail